• 30
  okt

  Aanpassingen Pensioenreglement 2015 per 31-12-2020

Per 1 januari 2021 zal de uitvoering van de pensioenregeling van NIBC overgaan naar De Nationale APF. Voor die tijd moeten de verschillen tussen beide pensioenreglementen zoveel mogelijk opgelost zijn. In de afgelopen periode heeft hierover intensief overleg plaats gevonden met De Nationale APF. Het feit dat de administratieve uitvoering van het nieuwe Pensioenreglement bij dezelfde pensioenuitvoerder AZL blijft plaatsvinden is een groot voordeel gebleken in dit afstemproces. Een aantal verschillen in het reglement zal via overgangsregelingen worden opgelost. Dit betekent dat de huidige deelnemer op die onderdelen dus de bestaande rechten houdt. Hierover volgt later meer informatie.

Er blijven echter nog enkele kleine verschillen over die, om administratief technische redenen, niet bij De Nationale APF kunnen worden ingevoerd. Daarom heeft het bestuur van Pensioenfonds NIBC – met instemming van de werkgever en de Ondernemingsraad – besloten om deze resterende wijzigingen per 31 december 2020 in het eigen Pensioenreglement 2015 door te voeren. Hierdoor kan de overgang naar De Nationale APF zonder aanpassing van pensioenaanspraken en -rechten plaatsvinden.

De volgende wijzigingen zullen nog per 31 december 2020 in het Pensioenreglement 2015 worden doorgevoerd:

 • Artikel 4.3 (Partnerpensioen)
  Het partnerpensioen gaat in op de dag waarop de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde overlijdt. Dit partnerpensioen ging voorheen in op de 1e van de maand volgend op de maand waarin het overlijden plaatsvond. Deze wijziging betekent gemiddeld genomen dat de uitkering een halve maand eerder ingaat. Om dit effect te compenseren worden de aanspraken marginaal verlaagd (actuarieel neutrale aanpassing).
 • Artikel 4.4 (Wezenpensioen)
  Het wezenpensioen gaat voor ieder kind in op de dag waarop de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde overlijdt. Dit wezenpensioen ging voorheen in op de 1e van de maand volgend op de maand waarin het overlijden plaatsvond. Deze wijziging betekent gemiddeld genomen dat de uitkering een halve maand eerder ingaat. Om dit effect te compenseren worden de aanspraken marginaal verlaagd (actuarieel neutrale aanpassing).
 • Artikel 9.7 lid 9 (Overgangsbepaling 2015 - overlijdenstoeslag)
  Degenen die op 31 december 2014 gepensioneerd of rechthebbende op partnerpensioen waren, hebben bij overlijden vanaf 1 januari 2015 recht op een overlijdenstoeslag van 2 maanden ouderdomspensioen of partnerpensioen. Deze toeslag wordt nu direct na het overlijden van de gepensioneerde of de partnerpensioengerechtigde uitbetaald. Voorheen werd dit in de maand volgend op het overlijden uitbetaald. Deze wijziging heeft tot gevolg dat de toeslag gemiddeld genomen een halve maand eerder wordt uitbetaald. De omvang van de toeslag wijzigt hierdoor niet.

Het aangepaste Pensioenreglement 2015, dat met ingang van 31 december 2020 van toepassing zal worden, staat op de website.