• 21
  mrt

  Aanpassingen pensioenreglement 2015

Per 1 januari 2019 is het Pensioenreglement 2015 aangepast. Aanleiding tot aanpassing waren de wetswijziging Waardeoverdracht Klein Pensioen die op 1 januari 2019 in werking is getreden en de nieuwe IORP II wetgeving die op 13 januari 2019 in werking is getreden. De laatste wetswijziging ziet met name op de informatieverstrekking (Uniform Pensioenoverzicht (UPO)) en de frequentie waarmee de gewezen deelnemers een UPO dienen te ontvangen. Verder zijn er enkele verduidelijkingen in het reglement opgenomen.

De belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2019:

 • Op het UPO voor deelnemers dient weer het reglementair te bereiken pensioen te worden opgenomen (toegevoegd aan artikel 2.2.2.)
 • Frequentie van het beschikbaar stellen van het UPO aan gewezen deelnemers (artikel 2.2.3) en aan gewezen partners (artikel 2.2.4.) is nu jaarlijks in plaats van eens in de 5 jaar
 • Artikel 3.2/3.3 Pensioengevend salaris/franchise is aangepast voor het nieuwe fiscale maximum/ franchise
 • Artikel 5.4 Keuzemogelijkheden/variatie in hoogte ouderdomspensioen: de keuzeperiode was met ‘maximaal 10 jaar’ niet eenduidig geformuleerd. Om te voorkomen dat voor iedere tussenliggende periode aparte flexibiliteitsfactoren bepaald moeten worden - met de daaruit voortvloeiende kosten - is de keuze in overleg met de werkgever en de Ondernemingsraad nu op 5 jaar of 10 jaar gesteld.
 • Artikel 6.1 Arbeidsongeschiktheid: in het regelement stond dat een deelnemer die arbeidsongeschikt wordt een verzoek moet indienen om in aanmerking te komen voor premievrije voortzetting van de pensioenopbouw. Dit is niet meer gebruikelijk en daarom is dit gewijzigd in een automatisch recht op premievrije voortzetting
 • Artikel 6.2 Arbeidsongeschiktheid: bepaling opgenomen dat de pensioengrondslag moet blijven voldoen aan de fiscale maxima (geen bovenmatige pensioenopbouw)
 • Artikel 6.13 Arbeidsongeschiktheid: bepaling opgenomen om er voor te zorgen dat voldaan blijft worden aan de fiscale voorwaarden
 • Artikel 7.2 Tussentijdse beëindiging van het deelnemerschap: hier is toegevoegd dat heel kleine pensioenaanspraken (maximaal EUR 2 bruto per jaar) vervallen
 • Artikel 7.3 Waardeoverdracht: toegevoegd om de automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen mogelijk te maken
 • Artikel 7.6 Afkoop van kleine pensioenen: zodanig aangepast dat het mogelijk wordt om ingeval een automatische waardeoverdracht van een klein pensioen na 5 pogingen nog niet is gelukt alsnog tot afkoop over te gaan

Het aangepaste Pensioenreglement 2015, dat met ingang van 1 januari 2019 van toepassing is, kunt u hier downloaden.