• 05
    feb

    Dekkingsgraad december 2020

Per eind december 2020 bedraagt de beleidsdekkingsgraad op basis van voorlopige berekeningen 95,8%. Dit is licht lager dan de beleidsdekkingsgraad van eind november 2020.

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Bij een dekkingsgraad van 100% is voor elke euro die aan pensioen betaald moet worden ook precies één euro beschikbaar. Een belangrijk getal dus. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds ervoor staat. Nu zijn er verschillende manieren om de dekkingsgraad te berekenen.
De DNB dekkingsgraad, is de dekkingsgraad waarbij een door de toezichthouder voorgeschreven rentestructuur moet worden toegepast. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de DNB dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Tenslotte kan bij de berekening van de dekkingsgraad ook uitgegaan worden van de actuele rentestand. Dit noemen we de marktwaardedekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is het 12-maands gemiddelde van de DNB dekkingsgraad. Onze beleidsdekkingsgraad ligt eind december 2020, op basis van voorlopige berekeningen, op 95,8% en is daarmee licht lager dan die van november 2020. Daarmee blijft de beleidsdekkingsgraad onder het niveau van het minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,2% en is onder de 100% gebleven, waardoor er nog geen waardeoverdrachten kunnen plaatsvinden. In een apart nieuwsbericht is hier eerder over gecommuniceerd.

Het Financieel Toetsingskader van DNB geeft regels onder welke voorwaarden een pensioenfonds mag indexeren. Omdat de beleidsdekkingsgraad eind 2020 onder de grens van 110% ligt, voldoet Pensioenfonds NIBC niet aan deze voorwaarden. Daarom zal over 2020 geen indexatie aan actieve deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden toegekend kunnen worden per 1 januari 2021.  Aan actieve deelnemers kan ook geen aanvullende indexatie toegekend worden uit het Toeslagdepot omdat het Toeslagdepot geen middelen meer bevat.

DNB dekkingsgraad
De DNB dekkingsgraad bedraagt per eind december 2020 100,0%. Dit is een stijging ten opzichte van de DNB dekkingsgraad van eind november 2020 (99,3%).
Daarmee is de DNB dekkingsgraad ruim boven de kritieke dekkingsgraad (91,7%) gebleven.

De DNB dekkingsgraad stijgt in december 2020 met 0,7%-punt, met name door een goede performance van de aandelen.
In december 2020 lieten de aandelenmarkten een verdere stijging zien na de sterke stijging in november 2020, die met name werd gedreven door de verwachting dat er meer monetair en fiscaal gestimuleerd gaat worden en het nieuws dat er een Covid-19 vaccin beschikbaar zou komen. Door de daling van de lange rente stegen de verplichtingen. Hierdoor dient het pensioenfonds meer geld te reserveren om alle pensioenen te betalen. Door deze rentedaling steeg de marktwaarde van de vastrentende waarden, waardoor het negatieve effect van de gedaalde rente op de verplichtingen deels werd gecompenseerd.
Per saldo leidden deze effecten tot een stijging van de DNB dekkingsgraad met 0,7%-punt naar 100,0%.

Met ingang van 1 januari 2021 wordt de door DNB voorgeschreven rente methodiek (voortschrijdend gemiddelde van de lange rente waarbij gebruik gemaakt wordt van de zogenaamde Ultimate Forward Rate) stapsgewijs aangepast aan het advies van de Commissie Parameters uit juni 2019. Indien hiermee rekening gehouden zou worden dan zou de DNB dekkingsgraad eind december 2020 uitkomen op 98,1% ofwel 1,9%-punt lager.

Uit het in maart 2020 bij DNB ingediende herstelplan 2020 blijkt dat er geen aanvullende maatregelen nodig zijn om binnen 10 jaar uit herstel te kunnen komen. In dit herstelplan 2020 is geen rekening gehouden met het effect van Covid-19 in de eerste maanden van 2020. Door de fors gedaalde dekkingsgraad in de eerste maanden van 2020 is de verwachte dekkingsgraad voor eind 2020, zoals berekend in het herstelplan, niet bereikt. De DNB dekkingsgraad is eind december 2020 met 100,0% overigens wel ruim boven de kritieke dekkingsgraad van 91,7% gebleven.
In dit kader is van belang dat Minister Koolmees op 16 december 2020 in een brief aan de Tweede Kamer heeft bevestigd dat de versoepeling van de regels rondom korten ook in 2021 voor het toets moment per eind 2020 zal kunnen worden toegepast. Hierdoor kan de hersteltermijn naar 12 jaar worden opgerekt en hoeft er alleen gekort te worden indien de DNB dekkingsgraad eind 2020 lager is dan 90%.
Op basis van de voorlopige DNB dekkingsgraad december 2020 zal er derhalve in 2021 zeer waarschijnlijk niet gekort te hoeven worden.

Marktwaardedekkingsgraad
Naast de beleidsdekkingsgraad en de DNB dekkingsgraad wordt de dekkingsgraad ook op marktwaarde berekend. Hierbij wordt de waarde van de voorzieningen berekend op basis van de marktrente. Deze marktwaardedekkingsgraad steeg in december 2020 met 0,3% naar 91,2%. Deze stijging is lager dan de stijging van de DNB dekkingsgraad. Bij de berekening van de marktwaardedekkingsgraad wordt rekening gehouden met de daadwerkelijke rentebeweging op de financiële markten. Bij de DNB dekkingsgraad wordt daarentegen uitgegaan van een andere methodiek om de rente te bepalen (voortschrijdend gemiddelde van de lange rente) waardoor de impact op deze dekkingsgraad anders kan zijn.