• 06
    apr

    Dekkingsgraad januari 2021

Per eind januari 2021 bedraagt de beleidsdekkingsgraad op basis van voorlopige berekeningen 95,8%. Dit is gelijk aan de beleidsdekkingsgraad van eind december 2020.

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Bij een dekkingsgraad van 100% is voor elke euro die aan pensioen betaald moet worden ook precies één euro beschikbaar. Een belangrijk getal dus. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds ervoor staat. Nu zijn er verschillende manieren om de dekkingsgraad te berekenen.
De DNB dekkingsgraad, is de dekkingsgraad waarbij een door de toezichthouder voorgeschreven rentestructuur moet worden toegepast. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de DNB dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Tenslotte kan bij de berekening van de dekkingsgraad ook uitgegaan worden van de actuele rentestand. Dit noemen we de marktwaardedekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is het 12-maands gemiddelde van de DNB dekkingsgraad. Onze beleidsdekkingsgraad ligt eind januari 2021, op basis van voorlopige berekeningen, op 95,8% en is daarmee gelijk aan die van december 2020. Daarmee blijft de beleidsdekkingsgraad onder het niveau van de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,2% en is onder de 100% gebleven, waardoor er nog geen waardeoverdrachten kunnen plaatsvinden. In een apart nieuwsbericht is hier eerder over gecommuniceerd.

DNB dekkingsgraad
De DNB dekkingsgraad bedraagt per eind januari 2021 99,2%. Dit is een daling ten opzichte van de DNB dekkingsgraad van eind december 2020 (100,0%).
Daarmee is de DNB dekkingsgraad ruim boven de kritieke dekkingsgraad (91,7%) gebleven.

De DNB dekkingsgraad daalt in januari 2021 met 0,8%-punt, met name door de toepassing van de eerste stap van de nieuwe UFR per 1 januari 2021. Door de stijging van de lange rente daalden de verplichtingen, maar door voornoemde aanpassing van de UFR werd deze daling voor een groot deel teniet gedaan. Door de rentestijging daalde echter ook de marktwaarde van de vastrentende waarden. De waarde van de aandelen stabiliseerde in januari 2021 na forse stijgingen in de laatste maanden van 2020. Per saldo leidden deze effecten tot een daling van de DNB dekkingsgraad met 0,8% naar 99,2%.

Zoals in het dekkingsgraad bericht over december 2020 was toegelicht wordt met ingang van 1 januari 2021 de door DNB voorgeschreven rente methodiek (voortschrijdend gemiddelde van de lange rente waarbij gebruik gemaakt wordt van de zogenaamde Ultimate Forward Rate) stapsgewijs aangepast aan het advies van de Commissie Parameters uit juni 2019. Zoals in de vorige alinea ook is vermeld, is de eerste stap in januari 2021 verwerkt.

Uit het in maart 2020 bij DNB ingediende herstelplan 2020 blijkt dat er geen aanvullende maatregelen nodig zijn om binnen 10 jaar uit herstel te kunnen komen. In dit herstelplan 2020 is geen rekening gehouden met het effect van Covid-19 in de eerste maanden van 2020. Door de fors gedaalde dekkingsgraad in de eerste maanden van 2020 is de verwachte dekkingsgraad voor eind 2020, zoals berekend in het herstelplan, niet bereikt. De DNB dekkingsgraad is eind december 2020 met 100,0% overigens wel ruim boven de kritieke dekkingsgraad van 91,7% gebleven.
In dit kader is van belang dat Minister Koolmees op 16 december 2020 in een brief aan de Tweede Kamer heeft bevestigd dat de versoepeling van de regels rondom korten ook in 2021 voor het toets moment per eind 2020 zal kunnen worden toegepast. Hierdoor kan de hersteltermijn naar 12 jaar worden opgerekt en hoeft er alleen gekort te worden indien de DNB dekkingsgraad eind 2020 lager is dan 90%.
Op basis van de voorlopige DNB dekkingsgraad december 2020 zal er derhalve in 2021 zeer waarschijnlijk niet gekort te hoeven worden.

Marktwaardedekkingsgraad
Naast de beleidsdekkingsgraad en de DNB dekkingsgraad wordt de dekkingsgraad ook op marktwaarde berekend. Hierbij wordt de waarde van de voorzieningen berekend op basis van de marktrente. Deze marktwaardedekkingsgraad steeg in januari 2021 met 1,9% naar 93,1%. De marktwaarde dekkingsgraad laat een stijging zien terwijl de DNB dekkingsgraad juist daalt. Bij de berekening van de marktwaardedekkingsgraad wordt rekening gehouden met de daadwerkelijke rentebeweging op de financiële markten. Bij de DNB dekkingsgraad wordt – zoals hiervoor ook toegelicht - daarentegen uitgegaan van een andere methodiek om de rente te bepalen (voortschrijdend gemiddelde van de lange rente) waardoor de impact op deze dekkingsgraad anders kan zijn.