• 23
    sep

    Dekkingsgraad juli 2020

Per eind juli 2020 bedraagt de beleidsdekkingsgraad, op basis van voorlopige berekeningen, 96,3%. Dit is een daling ten opzichte van de beleidsdekkingsgraad van eind juni 2020 (96,6%).

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Bij een dekkingsgraad van 100% is voor elke euro die aan pensioen betaald moet worden ook precies één euro beschikbaar. Een belangrijk getal dus. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds ervoor staat. Nu zijn er verschillende manieren om de dekkingsgraad te berekenen.

De DNB dekkingsgraad, is de dekkingsgraad waarbij een door de toezichthouder voorgeschreven rentestructuur moet worden toegepast. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de DNB dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Tenslotte kan bij de berekening van de dekkingsgraad ook uitgegaan worden van de actuele rentestand. Dit noemen we de marktwaardedekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het 12-maands gemiddelde van de DNB dekkingsgraad. Onze beleidsdekkingsgraad ligt eind juli 2020, op basis van voorlopige berekeningen, op 96,3% en daarmee onder die van juni 2020 (96,6%). Daarmee blijft de beleidsdekkingsgraad onder het niveau van het minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,2% en is onder de 100% gebleven, waardoor er nog geen waardeoverdrachten kunnen plaatsvinden. In een apart nieuwsbericht is hier eerder over gecommuniceerd.

DNB dekkingsgraad

De DNB dekkingsgraad bedraagt per eind juli 2020 94,7%. Dit is een lichte stijging ten opzichte van de DNB dekkingsgraad van eind juni 2020 (94,6%).
Daarmee is de DNB dekkingsgraad boven de kritieke dekkingsgraad (91,7%) gebleven.

De stijging van de DNB dekkingsgraad in juli 2020 is met name te danken aan het verdere herstel op de financiële markten, nadat deze in maart 2020 door het coronavirus sterke dalingen hebben laten zien. De gevolgen van de uitbraak van dit coronavirus en de mate waarin de door de overheden en centrale banken aangekondigde steunpakketten de negatieve effecten op de economie kunnen beperken, zijn echter nog steeds erg onzeker.

De aandelenportefeuille was in juli 2020 stabiel. De lange rente daalde in juli, waardoor de verplichtingen stegen. Hierdoor moet het pensioenfonds meer geld reserveren om alle pensioenen te betalen. De rentedaling had wel een stijging van de marktwaarde van de vastrentende waarden tot gevolg. Per saldo leidden deze effecten tot een lichte stijging van de DNB dekkingsgraad met 0,1%-punt.

Uit het in maart 2020 bij DNB ingediende herstelplan 2020 blijkt dat er geen aanvullende maatregelen nodig zijn om binnen 10 jaar uit herstel te kunnen komen. In dit herstelplan 2020 is geen rekening gehouden met de ontwikkelingen van de afgelopen maanden. De gedaalde dekkingsgraad maakt het minder waarschijnlijk dat de verwachte dekkingsgraad voor eind 2020, zoals berekend in het herstelplan, wordt bereikt. De DNB dekkingsgraad is eind juli 2020 met 94,7% wel boven de kritieke dekkingsgraad van 91,7% gebleven. Het volgende wettelijk toets moment om te beoordelen of er aanvullende beleidsmaatregelen, waaronder korten van pensioenaanspraken en -rechten, nodig zijn om de dekkingsgraad weer op het gewenste niveau te krijgen, is eind 2020.

In dit kader is van belang dat Minister Koolmees bij de indiening van het Pensioenakkoord aan de Tweede Kamer heeft aangekondigd dat hij wederom naar een versoepeling van de regels rondom korten streeft. Hierdoor zou de hersteltermijn naar 12 jaar mogen worden opgerekt en hoeft er alleen gekort te worden indien de DNB dekkingsgraad lager is dan 90%. Hierdoor lijken eventuele kortingen – in ieder geval voor komend jaar – te zijn afgewend.

Marktwaardedekkingsgraad

Naast de beleidsdekkingsgraad en de DNB dekkingsgraad wordt de dekkingsgraad ook op marktwaarde berekend. Hierbij wordt de waarde van de voorzieningen berekend op basis van de marktrente. Deze marktwaardedekkingsgraad daalde in juli 2020 met 0,4% naar 85,3%.
De marktwaardedekkingsgraad daalde terwijl de DNB dekkingsgraad licht steeg. Bij de berekening van de marktwaardedekkingsgraad wordt rekening gehouden met de daadwerkelijke rentebeweging op de financiële markten. Bij de DNB dekkingsgraad wordt daarentegen uitgegaan van een andere methodiek om de rente te bepalen (voortschrijdend gemiddelde van de lange rente) waardoor de impact op deze dekkingsgraad anders is.