• 07
    mei

    Dekkingsgraad maart 2020

De dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Bij een dekkingsgraad van 100% is voor elke euro die aan pensioen betaald moet worden ook precies één euro beschikbaar. Een belangrijk getal dus. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter het pensioenfonds ervoor staat. Nu zijn er verschillende manieren om de dekkingsgraad te berekenen.
De DNB dekkingsgraad, is de dekkingsgraad waarbij een door de toezichthouder voorgeschreven rentestructuur moet worden toegepast. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de DNB dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Tenslotte kan bij de berekening van de dekkingsgraad ook uitgegaan worden van de actuele rentestand. Dit noemen we de marktwaardedekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het 12-maands gemiddelde van de DNB dekkingsgraad. Onze beleidsdekkingsgraad ligt eind maart 2020, op basis van voorlopige berekeningen, op 98,2% en daarmee onder die van februari 2020 (99,0%). Daarmee blijft de beleidsdekkingsgraad onder het niveau van het minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,2% en is onder de 100% gebleven, waardoor er nog geen waardeoverdrachten kunnen plaatsvinden. In een apart nieuwsbericht is hier eerder over gecommuniceerd.

DNB dekkingsgraad

De DNB dekkingsgraad bedraagt per eind maart  2020 91,4%. Dit is een aanzienlijke daling ten opzichte van de DNB dekkingsgraad van eind februari 2020 (96,0%).
Daarmee is de DNB dekkingsgraad net onder de kritieke dekkingsgraad gekomen. De kritieke dekkingsgraad is opnieuw vastgesteld op 91,7% in het recent bij DNB ingediende herstelplan 2020 (per 31 december 2019).

De daling van de DNB dekkingsgraad in maart 2020 is met name te wijten aan de turbulentie op de financiële markten door het coronavirus. De uitbraak van dit coronavirus heeft niet alleen grote invloed op ons dagelijks leven en vormt het een bedreiging voor onze gezondheid, het heeft ook invloed op de economie met als gevolg sterk negatieve ontwikkelingen op de financiële markten, en daarmee op de financiële positie van het pensioenfonds.

Met name de aandelenportefeuille liet in maart 2020 een fors negatief rendement zien en dit had een negatief effect op de dekkingsgraad. Doordat de lange rente in de maand maart licht is gestegen daalden de verplichtingen. Hierdoor hoeft het pensioenfonds minder geld te reserveren om alle pensioenen te betalen. Deze rentestijging, in combinatie met gestegen risicopremies op de verschillende beleggingscategorieën door bovengenoemde turbulentie, had wel een daling van de marktwaarde van de vastrentende waarden tot gevolg. Per saldo leiden deze effecten tot een relatief grote daling van de DNB dekkingsgraad met 4,6%-punt.

In de maand april 2020 is er weer enig herstel op de financiële markten opgetreden, met name gedreven door alle door overheden en centrale banken aangekondigde steunpakketten.De situatie blijft echter erg onzeker, met name omdat het niet duidelijk is hoe en met welk tempo de economische activiteiten weer opgestart kunnen worden.

Uit het in maart 2020 bij DNB ingediende herstelplan 2020 blijkt dat er geen aanvullende maatregelen nodig zijn om binnen 10 jaar uit herstel te kunnen komen. In dit herstelplan 2020 is geen rekening gehouden met de ontwikkelingen van de afgelopen maanden. Indien eind van dit jaar de DNB dekkingsgraad ook nog onder de kritieke dekkingsgraad uitkomt, wordt het aannemelijk dat in het herstelplan 2021 aanvullende maatregelen - waaronder korting van pensioenaanspraken en pensioenrechten - nodig zullen zijn om binnen 10 jaar uit herstel te kunnen komen.

Marktwaardedekkingsgraad

Naast de beleidsdekkingsgraad en de DNB dekkingsgraad berekent Pensioenfonds NIBC de dekkingsgraad ook op marktwaarde. Hierbij wordt de waarde van de voorzieningen berekend op basis van de marktrente. Deze marktwaardedekkingsgraad daalde van 87,2% in februari 2020 naar 82,9% in maart 2020.

Normpercentages

In het kader van de jaarafsluiting 2019 zijn ook de verschillende normpercentages, zoals de (Minimaal) Vereiste dekkingsgraad, opnieuw berekend. Aangezien deze percentages bij de vaststelling van de jaarrekening 2019 in juni 2020 zullen worden geformaliseerd, betreft het vooralsnog voorlopige cijfers.