• 26
    jul

    Geen verhoging van de pensioenen over 2018

Jaarlijks neemt het Bestuur van Stichting Pensioenfonds NIBC een besluit over de verhoging van het pensioen (toeslagverlening of indexatie). Voor de verhoging van het pensioen wordt gekeken naar de ontwikkeling van de afgeleide consumentenprijsindex over de periode september 2017 - september 2018. In deze periode is de afgeleide consumentenprijsindex vastgesteld op 1,47%.

De financiële positie van het pensioenfonds per 31 december 2018 bepaalt uiteindelijk of de toeslag verleend kan en mag worden. Daarbij wordt volgens het beleidskader van het pensioenfonds de officieel gepubliceerde beleidsdekkingsraad als leidraad gebruikt. Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%, mogen de pensioenen (deels) worden verhoogd. De beleidsdekkingsgraad bedroeg per 31 december 2018 104,4% en lag daarmee onder de minimaal vereiste grens van 110%.

Daarnaast kan voor medewerkers (de zgn actieven) het Toeslagdepot gebruikt worden als aanvulling op de indexaties. Dit kan alleen als het Toeslagdepot voldoende groot is en de beleidsdekkingsgraad boven het zogenaamde Minimaal Vereist Eigen Vermogen van 104,2% ligt. De beleidsdekkingsgraad lag net boven het Minimaal Vereist Eigen Vermogen, maar het Toeslagdepot was per 31 december 2018 leeg.

Op basis hiervan heeft het bestuur moeten constateren dat er over 2018 geen toeslag verleend kan worden. Dat betekent helaas dat je pensioen over 2018 niet kan meegroeien met de prijsontwikkeling en je dus koopkracht verliest.

Als de financiële positie van het pensioenfonds weer voldoende verbeterd is (waarbij de beleidsdekkingsgraad hoger moet zijn dan 110%, de zogenaamde indexatie dekkingsgraad), zal de niet toegekende indexatie alsnog in de vorm van een inhaaltoeslag kunnen worden toegekend. Uiteraard zullen we je daar van op de hoogte houden.

Voor zowel de actieven als de inactieven is de inhaaltoeslag voor het jaar 2018 vastgesteld op 1,47%. Het volledige overzicht met de inhaaltoeslagen van afgelopen jaren staat op de website.