• 15
    jul

    Selectiefase van evaluatie uitvoeringsmodel Pensioenfonds NIBC afgerond

In september 2019 is de Pensioencommissie (die bestaat uit een delegatie van het Pensioenfonds NIBC, de werkgever, de Ondernemingsraad en de Vereniging van Gepensioneerden) onder begeleiding van Montae & Partners  gestart met een onderzoek naar het best passende uitvoeringsmodel voor de Pensioenregeling van NIBC. Het onderzoek gaat over het uitvoeringsmodel en niet over de pensioenregeling zelf. We hebben je eerder over dit traject geïnformeerd via diverse nieuwsberichten. Inmiddels hebben we weer een aantal stappen gezet waarover we je in deze update informeren.

Het evaluatietraject is opgesplitst in twee fasen:

  • Onderzoeksfase: antwoord vinden op de vraag wat het best passende uitvoeringsmodel is voor de Pensioenregeling van NIBC en besluitvorming voorbereiden.
  • Uitvoeringsfase: het besluit uitvoeren.

Selectie
Op basis van verschillende criteria is de Pensioencommissie tot de conclusie gekomen dat een Algemeen Pensioenfonds het best passende alternatief is voor de uitvoering van de pensioenregeling van NIBC. Hierbij zijn zowel kwalitatieve criteria gebruikt (o.a. invloed, governance en exit voorwaarden) als kwantitatieve criteria (o.a. de mate waarin de huidige pensioenregeling kan worden voortgezet, verwacht pensioenresultaat, premiehoogte en risicohouding ten aanzien van de beleggingen). Uit een eerste selectie zijn twee partijen overgebleven die een aanbod hebben gedaan. De Pensioencommissie heeft als onderdeel van de selectie onderzocht wat de consequenties zijn voor de verschillende groepen deelnemers. Er is ook inzicht verkregen in zaken zoals de inkoopsom, het verwacht netto pensioenresultaat, het beleggingsbeleid, het transitieproces en proces voor overheveling van de beleggingen.

Uitkomsten
De Pensioencommissie heeft unaniem een voorkeur uitgesproken voor een van de twee partijen. Dit advies is uitgebracht aan de werkgever en aan het bestuur van Pensioenfonds NIBC. Beiden hebben aangegeven zich te kunnen vinden in het advies en zij zullen de vervolgstappen in gang zetten. Aangezien er nog een formeel traject te gaan is, kan de naam van de partij nog niet genoemd worden.

Besluitvorming
Voordat dit advies omgezet kan worden in een definitief besluit tot een nieuw uitvoeringsmodel, is er nog een behoorlijk formeel traject te gaan. Er zijn verschillende goedkeuringen nodig, o.a van de Ondernemingsraad, het Verantwoordingsorgaan en de Vergadering van Belanghebbenden van Pensioenfonds NIBC. Tevens zal De Nederlandsche Bank een verklaring van geen bezwaar moeten afgeven. Pas als hiermee het besluit definitief genomen is, kan overgegaan worden tot de uitvoering daarvan. Als alle partijen het eens zijn met de overgang naar dit APF, dan betekent dit dat het pensioen van alle (ex-)medewerkers van NIBC en gepensioneerden wordt overgedragen naar het APF. Het Pensioenfonds NIBC gaat dit besluittraject nu opstarten. We verwachten jullie in de zomer verder te kunnen informeren over het formele proces, maar uiteraard ook over wat dit concreet voor alle deelnemers aan het pensioenfonds betekent.

Aanspreekpunten
Mocht bovenstaande aanleiding zijn voor vragen, dan kan je voor nadere informatie over dit evaluatietraject terecht bij de leden van de Pensioencommissie:

Namens PF NIBC
Leendert Punt
Judith Jansen
Sara Kellendonk
Edwin Koningen
Pensioenfonds@nibc.com

Namens de werkgever
Martin Groot Wesseldijk
Bas Schoenmakers
AskHR@nibc.com

Namens de werknemers – Ondernemingsraad
Arno Moerman
Mark Sprink
Serge Heijstek
Secretaris.OR@nibc.com

Namens Vereniging van Gepensioneerden
Sjef van Huijstee
Hans Scholten
vvgnibc@gmail.com