• 16
    dec

    Status update evaluatie uitvoeringsmodel Pensioenfonds NIBC

In september 2019 is de Pensioencommissie (bestaande uit een delegatie vanuit Pensioenfonds NIBC, de werkgever, de Ondernemingsraad en de Vereniging van Gepensioneerden) onder begeleiding van Montae Advies gestart met een onderzoek naar het best passende uitvoeringsmodel voor de Pensioenregeling van NIBC. Hierover is op 11 september 2019 een nieuwsbericht gepubliceerd op de website.

Dit evaluatietraject is in twee fasen opgesplitst:

  • Onderzoeksfase waarin antwoord gegeven wordt op bovengenoemde onderzoeksvraag en de besluitvorming wordt voorbereid.
  • Uitvoeringsfase waarin invulling wordt gegeven aan de besluitvorming.

Voor alle duidelijkheid wordt nogmaals benadrukt dat het onderzoek gaat over het uitvoeringsmodel en niet over de pensioenregeling zelf.

Afronding eerste deel onderzoeksfase en vervolg onderzoek
De Pensioencommissie is het onderzoek gestart met een sterkte-zwakte analyse van het huidige uitvoeringsmodel (uitvoering door Stichting Pensioenfonds NIBC).

Hoewel het huidige uitvoeringsmodel veel sterke punten heeft, lijken deze op de middellange termijn geen oplossing te bieden voor de structurele bedreigingen die op het fonds afkomen. Dit zijn met name de toenemende regelgeving, de naar verwachting langdurig lage rente omgeving en het Pensioenakkoord en de wijzigingen/vraagstukken die dit met zich mee gaan brengen.

De Pensioencommissie is tot de voorlopige conclusie gekomen dat Stichting Pensioenfonds NIBC in haar huidige opzet goed functioneert, maar dat er aanpassingen nodig zijn om op de middellange termijn toekomstbestendig te blijven. Deze noodzakelijke aanpassingen zijn nog niet diepgaand onderzocht, maar zullen naar verwachting leiden tot een verdere verhoging van de uitvoeringskosten, terwijl de inzet van personeel van NIBC voor het eigen Pensioenfonds onverminderd hoog blijft en waarschijnlijk alleen maar toe zal nemen.

Daarom heeft de Pensioencommissie ook naar de voor- en nadelen van alternatieve uitvoeringsmodellen gekeken. Vooraf zijn criteria opgesteld om de alternatieven te kunnen vergelijken. Uit deze analyse zijn twee uitvoeringsmodellen naar voren gekomen die een toekomstbestendig alternatief voor de lange termijn kunnen vormen. Dit zijn een Algemeen Pensioenfonds (APF) en een (vrijwillig) Bedrijfstak Pensioenfonds (BPF). In een vervolg onderzoeksfase zullen deze alternatieven en aanbieders hiervan verder worden onderzocht.

Planning
Naar verwachting zal het vervolg van de onderzoeksfase eind maart 2020 worden afgerond met een advies over de best passende oplossing en de bijbehorende aanbieder die de voorkeur geniet. Daarna kunnen de partijen tot een afgewogen – en gezamenlijk gedragen – besluit komen en kan de implementatie voorbereid en verder vormgegeven worden. Uiteraard zullen we jullie hierover op de hoogte houden.

Aanspreekpunten
Mocht bovenstaande aanleiding zijn voor vragen, dan kan je voor nadere informatie over dit evaluatietraject terecht bij de leden van de Pensioencommissie:

Namens PF NIBC
Leendert Punt
Judith Jansen
Sara Kellendonk
Edwin Koningen
Pensioenfonds@nibc.com

Namens de werkgever
Martin Groot Wesseldijk
Bas Schoenmakers
AskHR@nibc.com

Namens de werknemers – Ondernemingsraad
Arno Moerman
Mark Sprink
Serge Heijstek
Secretaris.OR@nibc.com

Namens Vereniging van Gepensioneerden
Sjef van Huijstee
Hans Scholten
vvgnibc@gmail.com