• 22
    mei

    Verkiezing bestuurslid

Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds NIBC (PF NIBC) bestaat uit zes leden. Drie leden worden benoemd namens de werkgever en drie leden namens de deelnemers (waarvan één door pensioen-gerechtigden). Het Bestuur bestaat op dit moment uit de volgende leden:

  • Leendert Punt (Voorzitter), benoemd door NIBC -  aflooptermijn 1/7/2019 
  • Bas van Rhijn (Vice-voorzitter), benoemd door NIBC - aflooptermijn 1/7/2021    
  • Judith Jansen (Lid), benoemd door NIBC - aflooptermijn 1/7/2022    
  • Hans Nagtegaal (Secretaris), gekozen door deelnemers - aflooptermijn 1/7/2021    
  • Frits van der Scheer (Penningmeester), gekozen door deelnemers - aflooptermijn 1/7/2022
  • Henk Doumen (Lid), gekozen door pensioengerechtigden - aflooptermijn 1/7/2021

Op 1 juli 2019 loopt de bestuurstermijn van Leendert Punt af. We zijn verheugd te melden dat de werkgever Leendert heeft voorgedragen voor herbenoeming voor een nieuwe termijn.

Verder heeft Hans Nagtegaal, na een periode van acht jaar, te kennen gegeven te willen stoppen als bestuurslid. Het Bestuur is Hans zeer erkentelijk voor zijn waardevolle bijdrage aan PF NIBC. Omdat PF NIBC sinds enkele jaren met aspirant bestuurders werkt is de continuïteit van het Bestuur gewaarborgd.

Jürgen Veenbergen is sinds november 2016 aspirant bestuurder en is al vele jaren lid van de Beleggingscommissie. Het Bestuur is dan ook verheugd om Jürgen kandidaat te stellen als lid van het Bestuur.

Verkiezing bestuurslid op 4 juni 2019

De verkiezing van het lid voor het Bestuur is vastgesteld op dinsdag 4 juni 2019, de bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. 

Indien andere deelnemers zich kandidaat willen stellen voor deze vacature dan kan deze kandidaatstelling, mits schriftelijk ondersteund door tenminste 10 deelnemers, schriftelijk of per email bij Edwin Koningen worden ingediend en wel tot 10 kalenderdagen voor de verkiezing ofwel uiterlijk 24 mei 2019

Voor de goede orde delen wij mee dat Jürgen Veenbergen geacht is te zijn gekozen indien zich geen andere deelnemers kandidaat stellen voor genoemde einddatum.

Oproep aspirant bestuurder

Gelijktijdig met deze kennisgeving willen wij een oproep doen voor nieuwe kandidaten voor de rol van aspirant bestuurder. Ook deze aanmelding kan bij Edwin Koningen worden ingediend.