• 14
  jun

  Verkiezing lid Bestuur van Stichting Pensioenfonds NIBC in liquidatie

Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds NIBC in liquidatie (PF NIBC) bestaat uit zes leden. Drie leden worden benoemd namens de werkgever en drie leden namens de deelnemers (waarvan één door pensioengerechtigden).

Het Bestuur bestaat op dit moment uit de volgende leden:

 • Leendert Punt (Voorzitter) – benoemd door NIBC                         
  • Aflooptermijn 1/7/2023
 • Bas van Rhijn (Vice-voorzitter) – benoemd door NIBC
  • Aflooptermijn 1/7/2021
 • Judith Jansen (Secretaris) - benoemd door NIBC
  • Aflooptermijn 1/7/2022
 • Jürgen Veenbergen (Penningmeester) – gekozen door deelnemers
  • Aflooptermijn 1/7/2023
 • Frits van der Scheer (Lid) – gekozen door deelnemers
  • Aflooptermijn 1/7/2022
 • Henk Doumen (Lid) – gekozen door pensioengerechtigden
  • Aflooptermijn 1/7/2021

Op 1 juli 2021 loopt de bestuurstermijn van Bas van Rhijn af. We zijn verheugd te kunnen melden dat de werkgever Bas heeft voorgedragen voor herbenoeming voor een nieuwe termijn.

Op 1 juli 2021 loopt de bestuurstermijn van Henk Doumen af. Henk is door het Bestuur, na overleg met het bestuur van de Vereniging van Gepensioneerden, bereid gevonden om zich herkiesbaar te stellen. Het Bestuur stelt hem hiertoe dan ook graag kandidaat.

Indien andere deelnemers zich kandidaat willen stellen voor deze vacature dan kan deze kandidaatstelling, mits schriftelijk ondersteund door tenminste 10 deelnemers, schriftelijk of per email bij Edwin Koningen worden ingediend en wel tot 10 kalenderdagen voor de verkiezing ofwel uiterlijk 18 juni 2021. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Hoewel PF NIBC sinds 1 januari 2021 in liquidatie is en naar verwachting op 1 augustus 2021 een collectieve waardeoverdracht naar De Nationale APF Kring B gaat plaatsvinden, zullen de organen van PF NIBC blijven functioneren tot dat de daadwerkelijke liquidatie is afgerond.

De verkiezing van het lid voor het Bestuur is vastgesteld op dinsdag 29 juni 2021. Voor de goede orde delen wij mee dat Henk Doumen geacht is te zijn gekozen indien zich geen andere deelnemers kandidaat stellen voor genoemde einddatum.