Beleggingen en ESG

Pensioenfonds NIBC belegt de premie. Dat is nodig, omdat de pensioenen anders onbetaalbaar zouden zijn. Ongeveer 60% van je uiteindelijke pensioenuitkering wordt gefinancierd uit rendementen. De beleggingen zijn verdeeld over verschillende categorieën. Dit is vastgelegd in het beleggingsbeleid. We maken namelijk een afweging tussen rendement en risico. Hoe meer risico we nemen, hoe groter de kans op een hoog rendement. Maar meer risico betekent ook dat het rendement juist kan tegenvallen.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Zoals ook in het betrokkenheidsbeleid aangegeven, vormt maatschappelijk verantwoord beleggen onderdeel van het beleggingsbeleid van PF NIBC. Bij wijzigingen in de beleggingsportefeuille wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen expliciet betrokken in de keuzes die gemaakt worden. Het Bestuur streeft er naar, rekening houdend met de beperkte omvang van het fonds en het passieve beleggingsbeleid, invulling te geven aan een aantal principes. Deze zijn opgenomen in de ABTN. Op grond van de Sustainable Finance Discosure Regulation (SFDR) moeten grote financiële partijen transparant rapporteren over hoe ze omgaan met de belangrijkste ongunstige effecten van de beleggingsbeslissingen op mens, milieu en samenleving. Gegeven de omvang van PF NIBC en gegeven het feit dat PF NIBC in liquidatie is en geen belangrijke investeringsbeslissingen meer worden voorzien, heeft PF NIBC besloten om vooralsnog geen rekening te houden met deze effecten in de zin van artikel 4 SFDR en de nog te verschijnen secundaire wetgeving. Hiermee kiest PF NIBC voor de zogenaamde ‘opt out’ in het kader van de SFDR regelgeving. In het beloningsbeleid van PF NIBC wordt geen rekening gehouden met duurzaamheidsrisico’s.

Beleggingsportefeuille

Het vermogensbeheer van het pensioenfonds is uitbesteed aan NN Investment Partners via een zogenoemd passief mandaat. Dat wil zeggen dat de beleggingen zijn ondergebacht in een aantal beleggingsfondsen die gebaseerd zijn op relevante indices. 

De strategische beleggingsmix van Pensioenfonds NIBC ziet er als volgt uit:

  • Zakelijke waarden: 20% - 40%
  • Vastrentende waarden: 60% - 80%
  • Rente afdekking: 50% - 70%

Meer informatie over de feitelijke beleggingsmix vind je in het jaarverslag.