Transitie - Veelgestelde vragen

Wellicht roept de overgang naar De Nationale APF vragen bij je op. Hieronder vind je antwoord op veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via Pensioenfonds@nibc.com

Waarom is ervoor gekozen om de uitvoering van Pensioenfonds NIBC over te hevelen naar een algemeen pensioenfonds?
Door toenemende wet- en regelgeving en mogelijke complexiteit gerelateerd aan de overgang naar een nieuw pensioenstelsel zag het bestuur van Pensioenfonds NIBC steeds meer uitdagingen om zelfstandig door te gaan. Sinds medio 2019 zijn om die reden mogelijke scenario’s voor de toekomst van Pensioenfonds NIBC onderzocht. In deze periode is het bestuur van PF NIBC tot de overtuiging gekomen dat de overdracht naar De Nationale APF het beste aansluit bij de belangen van al onze deelnemers. Dit mede omdat de sterke punten van het huidige uitvoeringsmodel geen antwoord geven op bovengenoemde bedreigingen die op het fonds afkomen.

Waarom is de pensioenregeling zelf niet onderdeel geweest van het evaluatietraject?
Hier was vanuit de werkgever noch de Ondernemingsraad aanleiding toe. Zowel werkgever als Ondernemingsraad zijn tevreden met de huidige CDC (Collective Defined Contribution) regeling. In de route naar het nieuwe pensioenstelsel, dat naar verwachting op 1 januari 2026 in zal gaan, zal uiteraard wel naar de pensioenregeling gekeken moeten gaan worden.

Wat betekent deze transitie voor mij als deelnemer van Pensioenfonds NIBC?
Vanaf 1 januari 2021 vindt pensioenopbouw plaats bij De Nationale APF. Ook pensioenuitkeringen zullen vanaf deze datum worden gedaan door De Nationale APF. De pensioenregeling wijzigt niet (blijft een middelloon regeling met een vaste CDC premie). Er komt een nieuw pensioenreglement bij De Nationale APF en dat wordt zoveel mogelijk afgestemd op het huidige pensioenreglement van Pensioenfonds NIBC (overgangsregelingen in het huidige reglement worden een op een overgenomen in het nieuwe reglement en daar waar er belangrijke verschillen overblijven zullen aanvullende overgangsregelingen met De Nationale APF worden afgesproken). Verder zullen eventuele resterende verschillen al zo veel mogelijk nog dit jaar in het pensioenreglement van Pensioenfonds NIBC worden opgenomen. De pensioenaanspraken en -rechten gaan nagenoeg ongewijzigd over.

In welke situatie kan de overgang nadelig voor mij als deelnemer uitpakken?
Als een actieve deelnemer op korte termijn uit dienst treedt bij NIBC dan zal de verwachte lagere opbouw in de eerste jaren na overgang niet meer gecompenseerd kunnen worden door de verwachte hogere opbouw in latere jaren.

Hoe en door wie wordt gecommuniceerd met mij als deelnemer na deze transitie?
Vanaf januari 2021 zal alle informatie over uw pensioenregeling via De Nationale APF verlopen. In januari 2021 ontvangen alle (actieve en gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden een welkomstbrief van De Nationale APF met meer informatie.

Waarom is besloten om tot kring D toe te treden bij De Nationale APF?
De Pensioencommissie heeft geconcludeerd dat een multi client kring bij een APF een toekomstbestendige oplossing is. Uit het selectieproces van mogelijke alternatieven is gebleken dat De Nationale APF met haar multi-client kring (Kring D) onze CDC pensioenregeling kan uitvoeren en die verder ook passend is op de overige criteria (dekkingsgraad, kosten, risicohouding etc) die vooraf bepaald zijn. De Nationale APF maakt, net als Pensioenfonds NIBC, gebruik van de diensten van AZL (voor administratieve uitvoering) en NNIP (voor vermogensbeheer). Hierdoor zal het transitieproces soepeler verlopen. De Nationale APF is een stichting zonder winstoogmerk; vergelijkbaar met Pensioenfonds NIBC.

Pensioenfonds NIBC zal ongeveer de helft van het vermogen van De Nationale APF Kring D inbrengen. Welke voordelen of risico’s brengt dit met zich mee?
Dit moet met name gezien worden als een kans: een groter belegd vermogen geeft meer mogelijkheden om in andere categorieën te beleggen. Ook kan er meer aan duurzaam beleggen worden gedaan.

Hoe is de invloed vanuit de belanghebbenden geregeld bij De Nationale APF Kring D?
Een Algemeen Pensioenfonds werkt met een zogenaamd Belanghebbendenorgaan. Dit orgaan heeft adviesrecht (vergelijkbaar met het Verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds NIBC), maar ook goedkeuringsrecht, bijvoorbeeld ten aanzien van het strategisch beleggingsbeleid, het premiebeleid en toeslagbeleid.

Het Belanghebbendenorgaan (BO) van De Nationale APF Kring D bestaat uit maximaal 6 leden en zal na toetreding van Pensioenfonds NIBC bestaan uit 4 leden, waarvan 2 door True Blue en 2 door NIBC worden aangeleverd. De mogelijke andere partij die per 1 april 2021 gaat toetreden tot Kring D zal één zetel toegekend krijgen. Vanaf de vijfde toetreder in Kring D vindt overleg plaats met de zittende BO-leden over de zetelverdeling. NIBC behoudt bij eventuele herverdeling van zetels te allen tijde minimaal één zetel.

Hoe groot wordt De Nationale APF Kring D maximaal, en welke rol hebben de huidige kringdeelnemers bij toetreding van een nieuwe deelnemer?
Er is geen maximum bepaald voor de omvang van deze Kring D. Het Belanghebbendenorgaan van Kring D (waar NIBC in vertegenwoordigd zal zijn) moet toestemming geven aan een nieuwe toetreding.

Waarom zal de kans op korten bij De Nationale APF Kring D anders zijn dan nu bij Pensioenfonds NIBC?
De kans op korten is bij De Nationale APF Kring D naar verwachting lager dan bij Pensioenfonds NIBC. Dit komt onder andere door verschillen in de dekkingsgraad, de risicohouding en het beleggingsbeleid. Dit beleid is iets offensiever. Indien er gekort moet worden, dan zal de verwachte korting wel iets hoger zijn. De impact van een verwachte korting is per saldo bij De Nationale APF kleiner dan bij Pensioenfonds NIBC.

Kan er in de toekomst nog bijstorting vanuit de werkgever NIBC plaatsvinden?
NIBC heeft in de huidige pensioenregeling geen bijstortingsverplichting en dat zal na overgang naar De Nationale APF Kring D zo blijven. Omdat de uitvoeringskosten worden bekostigd uit de premie, zal er ook op dit punt niets veranderen. Wel gaat het niveau van de uitvoeringskosten aanzienlijk omlaag. Het beleggingsrisico ligt nu ook al bij de deelnemers en dit wijzigt niet in de nieuwe situatie.

Welke kostenbesparing (per deelnemer) levert deze transitie naar De Nationale APF op?
De kosten per deelnemer gaan van  ongeveer € 800 - € 900 per jaar naar ongeveer € 240. Het kostenvoordeel zit enerzijds in de lagere jaarlijkse uitvoeringskosten en een lagere voorziening voor toekomstige kosten. Dit is echter niet direct terug te zien in een dekkingsgraadvoordeel omdat er ook andere componenten meespelen (zoals opbouw weerstandvermogen bij een APF en andere actuariële grondslagen).

Op de langere termijn draagt het kostenvoordeel echter bij aan een hogere verwachte opbouw van pensioenaanspraken voor de actieven en een hoger pensioenresultaat voor alle groepen van deelnemers (actieven, gewezen deelnemers en gepensioneerden). Deze kosten staan voor de komende vijf jaar vast.

Wat wordt er gedaan als de individuele dekkingsgraden van De Nationale APF Kring D en Pensioenfonds NIBC onderling verschillen op het moment van overgang?
Als de dekkingsgraad van Pensioenfonds NIBC bij overgang hoger is dan die van Kring D dan zal dit surplus als een eenmalige indexatie aan alle (gewezen) deelnemers/gepensioneerden van Pensioenfonds NIBC worden uitgekeerd waarmee een dekkingsgraadneutrale overgang mogelijk wordt. Indien er een tekort is omdat de dekkingsgraad van Pensioenfonds NIBC lager is, zal bezien worden wat te doen. Uitgangspunt van het bestuur is dat er niet op voorhand gekort moet worden bij Pensioenfonds NIBC om een overgang te bewerkstelligen.

Wat is de financiële draagkracht van De Nationale APF?
De oprichters, tevens huidige uitbestedingspartijen AZL en NNIP, hebbben hun commitment tot 2030 gegeven voor aanzuivering van eventuele verliezen.

Welke exitmogelijkheden zijn er als later blijkt dat De Nationale APF niet biedt wat er verwacht werd?
De werkgever heeft een exitmogelijkheid om de nieuwe opbouw elders onder te brengen indien zij van oordeel is dat de belangen van de actieven niet voldoende geborgd zijn. Het bestuur van De Nationale APF gaat over de opgebouwde rechten maar heeft toegezegd in een dergelijke situatie te zullen meewerken aan een collectieve waardeoverdracht van alle pensioenaanspraken en -rechten aan een nieuwe partij.