Transitie - Veelgestelde vragen

Wellicht roept de overgang naar De Nationale APF vragen bij je op. Hieronder vind je antwoord op veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via Pensioenfonds@nibc.com

Waarom is ervoor gekozen om de uitvoering van Pensioenfonds NIBC over te hevelen naar een algemeen pensioenfonds?
Door toenemende wet- en regelgeving en mogelijke complexiteit gerelateerd aan de overgang naar een nieuw pensioenstelsel zag het bestuur van Pensioenfonds NIBC steeds meer uitdagingen om zelfstandig door te gaan. Sinds medio 2019 zijn om die reden mogelijke scenario’s voor de toekomst van Pensioenfonds NIBC onderzocht. In deze periode is het bestuur van PF NIBC tot de overtuiging gekomen dat de overdracht naar De Nationale APF het beste aansluit bij de belangen van al onze deelnemers. Dit mede omdat de sterke punten van het huidige uitvoeringsmodel geen antwoord bieden op bovengenoemde bedreigingen die op het fonds afkomen.

Waarom is de pensioenregeling zelf niet onderdeel geweest van het evaluatietraject?
Hier was vanuit de werkgever noch de Ondernemingsraad aanleiding toe. Zowel werkgever als Ondernemingsraad zijn tevreden met de huidige CDC (Collective Defined Contribution) regeling. In de route naar het nieuwe pensioenstelsel, dat naar verwachting op 1 januari 2027 in zal gaan, zal uiteraard wel naar de pensioenregeling gekeken moeten gaan worden.

Wat betekent deze transitie voor mij als deelnemer van Pensioenfonds NIBC?
Vanaf 1 augustus 2021 vindt pensioenopbouw plaats bij De Nationale APF. Ook pensioenuitkeringen zullen vanaf deze datum worden gedaan door De Nationale APF. De pensioenregeling wijzigt niet (blijft een middelloon regeling met een vaste CDC premie). Er komt een nieuw pensioenreglement bij De Nationale APF en dat wordt zoveel mogelijk afgestemd op het huidige pensioenreglement van Pensioenfonds NIBC (overgangsregelingen in het huidige reglement worden een op een overgenomen in het nieuwe reglement en daar waar er belangrijke verschillen overblijven, zijn aanvullende overgangsregelingen met De Nationale APF afgesproken). Verder zijn eventuele resterende verschillen al zo veel mogelijk in 2020 in het pensioenreglement van Pensioenfonds NIBC opgenomen. De pensioenaanspraken en -rechten gaan nagenoeg ongewijzigd over.

In welke situatie kan de overgang nadelig voor mij als deelnemer uitpakken?
Als een actieve deelnemer op korte termijn uit dienst treedt bij NIBC dan zal de verwachte lagere opbouw in de eerste jaren na overgang niet meer gecompenseerd kunnen worden door de verwachte hogere opbouw in latere jaren.

Hoe en door wie wordt gecommuniceerd met mij als deelnemer na deze transitie?
Vanaf augustus 2021 zal alle informatie over uw pensioenregeling via De Nationale APF verlopen. In augustus 2021 ontvangen alle (actieve en gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden een welkomstbrief van De Nationale APF met meer informatie.

Waarom is besloten om tot kring B toe te treden bij De Nationale APF? En waarom is de geplande overgang uitgesteld?
De Pensioencommissie heeft geconcludeerd dat een multi client kring bij een Algemeen Pensioen Fonds een toekomstbestendige oplossing is. Uit het selectieproces van mogelijke alternatieven is in eerste instantie gebleken dat De Nationale APF met haar multi-client kring D (hierna Kring D) onze CDC pensioenregeling kon uitvoeren en die verder ook passend was op de overige criteria (dekkingsgraad, kosten, risicohouding etc) die vooraf bepaald zijn. Begin december 2020 is op basis van nieuwe onverwachte informatie omtrent de kans op korten van de pensioenaanspraken en -rechten bij een overgang naar Kring D door het bestuur van Pensioenfonds NIBC besloten dat de evenwichtige belangenafweging voor de CWO naar Kring D niet meer stand hield en niet zonder meer kon worden door gezet. Pensioenfonds NIBC, de werkgever NIBC en De Nationale APF hebben gezamenlijk gezocht naar een alternatief en dit gevonden in een nieuwe multi-client kring (Kring B) van De Nationale APF waarin Pensioenfonds NIBC als eerste zal toetreden. Het verantwoordingsorgaan heeft positief geadviseerd over de overgang naar Kring B en de Vergadering van belanghebbenden heeft ook ingestemd met deze overgang.
De Nationale APF maakt, net als Pensioenfonds NIBC, gebruik van de diensten van AZL (voor administratieve uitvoering) en NNIP (voor vermogensbeheer). Hierdoor zal het transitieproces soepeler verlopen. De Nationale APF is een stichting zonder winstoogmerk; vergelijkbaar met Pensioenfonds NIBC.

Pensioenfonds NIBC zal nu als eerste toetreder in eerste instantie het gehele vermogen van De Nationale APF Kring B inbrengen. Welke voordelen of risico’s brengt dit met zich mee?
Een voordeel van het zijn van de eerste toetreder is dat de beleggingen zoveel mogelijk zonder al te grote wijzigingen overgaan. Ten opzichte van de eerdere situatie is de omvang van het belegd vermogen niet direct al een stuk groter waardoor de beleggingsmogelijkheden pas concreet groter worden zodra er nieuwe toetreders komen. Bij nieuwe toetreders stijgt het belegd vermogen en kan er ook meer aan duurzaam beleggen worden gedaan.

Hoe groot wordt De Nationale APF Kring B maximaal, en welke rol hebben de huidige kringdeelnemers bij toetreding van een nieuwe deelnemer?
Er is geen maximum bepaald voor de omvang van Kring B. Het Belanghebbendenorgaan van Kring B (waar NIBC in vertegenwoordigd zal zijn) moet toestemming geven aan een nieuwe toetreding.

Hoe is de invloed vanuit de belanghebbenden geregeld bij De Nationale APF Kring B?
Een Algemeen Pensioenfonds werkt met een zogenaamd Belanghebbendenorgaan. Dit orgaan heeft adviesrecht (vergelijkbaar met het Verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds NIBC), maar ook goedkeuringsrecht, bijvoorbeeld ten aanzien van het strategisch beleggingsbeleid, het premiebeleid en toeslagbeleid en bij nieuwe toetreders tot Kring B.

Het Belanghebbendenorgaan (BO) van De Nationale APF Kring B bestaat in principe uit maximaal 6  leden en zal na toetreding van Pensioenfonds NIBC in eerste instantie bestaan uit 4 leden die door NIBC worden aangeleverd. Op dit moment onderzoekt een andere partij de mogelijkheden om later dit jaar toe te treden tot Kring B. Deze partij zal bij toetreding tot Kring B twee zetels in het BO toegekend krijgen. NIBC behoudt bij eventuele herverdeling van zetels te allen tijde minimaal één zetel.

Waarom zal de kans op korten bij De Nationale APF Kring B anders zijn dan nu bij Pensioenfonds NIBC?
De kans op korten is bij De Nationale APF Kring B naar verwachting lager dan bij Pensioenfonds NIBC. Dit komt met name door een verschil in premiebeleid. Indien er gekort moet worden, dan zal de verwachte korting wel iets hoger zijn. De impact van een verwachte korting is per saldo bij De Nationale APF kleiner dan bij Pensioenfonds NIBC.

Kan er in de toekomst nog bijstorting vanuit de werkgever NIBC plaatsvinden?
NIBC heeft in de huidige pensioenregeling geen bijstortingsverplichting en dat zal na overgang naar De Nationale APF Kring B zo blijven. Omdat de uitvoeringskosten worden bekostigd uit de premie, zal er ook op dit punt niets veranderen. Wel gaat het niveau van de uitvoeringskosten aanzienlijk omlaag. Het beleggingsrisico ligt nu ook al bij de deelnemers en dit wijzigt niet in de nieuwe situatie.

Welke kostenbesparing (per deelnemer) levert deze transitie naar De Nationale APF op?
De kosten per deelnemer gaan van ongeveer € 800 - € 900 per jaar naar ongeveer € 270. Het kostenvoordeel zit enerzijds in de lagere jaarlijkse uitvoeringskosten en een lagere voorziening voor toekomstige kosten. Dit is echter niet direct terug te zien in een dekkingsgraadvoordeel, omdat er ook andere componenten meespelen (zoals opbouw weerstandvermogen bij een APF en andere actuariële grondslagen).

Op de langere termijn draagt het kostenvoordeel echter bij aan een hogere verwachte opbouw van pensioenaanspraken voor de actieven en een hoger pensioenresultaat voor alle groepen van deelnemers (actieven, gewezen deelnemers en gepensioneerden). Deze kosten staan voor de komende vijf jaar vast.

Wat wordt er gedaan als de individuele dekkingsgraden van De Nationale APF Kring B en Pensioenfonds NIBC onderling verschillen op het moment van overgang?
Omdat Pensioenfonds NIBC als eerste toetreedt tot Kring B zal de dekkingsgraad nagenoeg gelijkblijven. Door de iets prudentere (voorzichtiger) grondslagen in Kring B zal er na overgang een licht lagere dekkingsgraad ontstaan. Uitgangspunt van het bestuur is dat er niet gekort moet worden bij Pensioenfonds NIBC om een overgang te bewerkstelligen.

Wat is de financiële draagkracht van De Nationale APF?
De oprichters, tevens huidige uitbestedingspartijen AZL en NNIP, hebbben hun commitment tot 2030 gegeven voor aanzuivering van eventuele verliezen.

Welke exitmogelijkheden zijn er als later blijkt dat De Nationale APF niet biedt wat er verwacht werd?
De werkgever heeft een exitmogelijkheid om de nieuwe opbouw elders onder te brengen indien zij van oordeel is dat de belangen van de actieven niet voldoende geborgd zijn. Het bestuur van De Nationale APF gaat over de opgebouwde rechten maar heeft toegezegd in een dergelijke situatie te zullen meewerken aan een collectieve waardeoverdracht van alle pensioenaanspraken en -rechten aan een nieuwe partij.